Zaznacz stronę

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, a w szczególności: składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów opłat za towary i usługi, uprawnienia Klientów do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

§ 1 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Sprzedawca Joanna Wróbel Nowy Świat 56/6 43-190 Mikołów NIP: 6452182617.  
 2. Sklep zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej infologia.pl.
 3. Klient Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży.
 4. Konsument  za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2020.1740) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2020.1740) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 7. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 ze zm.).
 8. Użytkownik osoba korzystająca ze Sklepu online.
 9. Wirtualny koszyk funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikacja danych zamówienia.

§ 2 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:
 • urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików cookies,
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 2. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@infologia.pl

§ 3 REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
 • poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło,
 • akceptacji Regulaminu,
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
 1. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne, a przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga rejestracji.  
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Klienta).
 3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z uaktualnienia danych w swoim koncie lub odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
 • Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 • Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru/usługi.
 • Zamówienia realizowane są na terenie Polski i należy je składać w języku polskim lub angielskim.
 • Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i całą dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt. RegulaminuODSTĄPIENIE OD UMOWY. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 • Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak i bez rejestracji.
 • W przypadku dokonania rejestracji Użytkownik, w celu złożenia zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.
 • W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy sprzedaży bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu. Klient zawierający Umowę sprzedaży bez rejestracji, zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.
 • W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie towarów,
 • Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany kroku składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),
  • adresu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar.
 • Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy.
 • Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na podany przez Użytkownika adres email. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres email Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Jeżeli zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może, za zgodą Klienta, spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

§ 5 ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony towar zostaje dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. Realizacja zamówienia nastąpi wtedy po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
 4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 6 DOSTAWA

 1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
 2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska, Poczta Polska lub inny operator pocztowy.
 3. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towaru  i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.
 4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana. 
 6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.
 2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy.
 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 10. Sprzedawca zastrzega, iż  nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 11. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie pocztą elektroniczną na adres: Joanna Wróbel Nowy Świat 56/6 | 43-190 Mikołów |  kontakt@infologia.pl
 3. Reklamując zakupiony towar Klient zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Klienta byłoby utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.
 6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

§ 9 PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. 

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Prywatnościhttps://infologia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies, omówione w Polityce Prywatności: https://infologia.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.
 3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 06.09.2021 r.